Dokumenty

Wymagane dokumenty do wyceny nieruchomości

W celu umożliwiania realizacji należytej i rzetelnej wyceny nieruchomości należy przygotować i udostępnić rzeczoznawcy majątkowemu aktualne i oryginalne dokumenty. W zależności od wycenianej nieruchomości wymagane dokumenty powinny być zgodne z poniższą listą:

Dokumenty do wyceny lokalu mieszkalnego

 • akt notarialny/postanowienie sądowe stanowiące podstawę nabycia nieruchomości,
 • odpis zwykły z księgi wieczystej nieruchomości (w przypadku gdy księga wieczysta jest dostępna w systemie elektronicznym wystarczy przekazanie numeru księgi wieczystej),
 • kopia umowy przedwstępnej ( w przypadku podpisania takiej umowy),
 • dokumenty z ewidencji gruntów i budynków tj. wypis z ewidencji gruntów, wypis z kartoteki budynków i wypis z kartoteki lokali;
 • inne dokumenty dot. wycenianej nieruchomości.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:

 • akt notarialny/postanowienie sądowe/przydział lokalu,
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej (w przypadku posiadania własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu),
 • numer księgi wieczystej lokalu, jeżeli została ona założona,
 • numer księgi wieczystej gruntu,
 • inne dokumenty dot. wycenianej nieruchomości.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana:

 • akt notarialny/postanowienie sądowe,
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów,
 • odpis zwykły z księgi wieczystej nieruchomości (w przypadku gdy księga wieczysta jest dostępna w systemie elektronicznym wystarczy przekazanie numeru księgi wieczystej),
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • dokument potwierdzający prawny dostęp do drogi publicznej,
 • kopia umowy przedwstępnej ( w przypadku podpisania takiej umowy),
 • inne dokumenty i decyzje wydane dla wycenianej nieruchomości (m.in. decyzje podziałowe jeżeli były one wydane).

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem:

 • akt notarialny/postanowienie sądowe,
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów,
 • odpis zwykły z księgi wieczystej nieruchomości (w przypadku gdy księga wieczysta jest dostępna w systemie elektronicznym wystarczy przekazanie numeru księgi wieczystej),
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • pozwolenie na budowę,
 • pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania,
 • dokument potwierdzający prawny dostęp do drogi publicznej,
 • kopia umowy przedwstępnej ( w przypadku podpisania takiej umowy)
 • inne dokumenty i decyzje wydane dla wycenianej nieruchomości (m.in. decyzje podziałowe jeżeli były one wydane)
 • projekt architektoniczno-budowlany (część dot. rzutów kondygnacji, opisu technicznego i ogólnej charakterystyki budynku, zestawienia powierzchni)
 • kopia umowy przedwstępnej ( w przypadku podpisania takiej umowy)
 • kosztorys w przypadku przebudowy lub modernizacji,
 • inne dokumenty wydane wycenianej nieruchomości.

Nieruchomość komercyjna:

 • dokumenty jak dla nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem
 • obowiązujące umowy najmu
 • dokumenty określające wysokość podatku od nieruchomości i opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu (w przypadku, gdy grunt jest w użytkowaniu wieczystym)
 • zestawienie kosztów związanych z eksploatacją nieruchomości – usługi zewnętrzne tj. ochrona, ubezpieczenie itp.

A&G Nieruchomości  | Grzegorz Giżyński

Biuro

Ul. Anny Jagiellonki 27/5
80-034 Gdańsk

Telefon

+48 514 711 030

Godziny pracy

8:00 - 16:00

Copyright © 2024 | Privacy Policy

Informacja dot. RODO