RODO

Informacja o zasadach przetwarzania przez A&G Nieruchomości danych osobowych Klientów

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Grzegorz Giżyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą A&G Nieruchomości w Gdańsku (80–034), przy ul. Anny Jagiellonki 27/5, tel. 514-711-030, www.agnieruchomosci.com, e-mail: biuro@agnieruchomosci.com, z siedzibą w Gdańsku ( 80–034) przy ul. Anny Jagiellonki 27/5, NIP: 957-076-50-46, REGON: 389680795.

2. Z Administratorem Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się w następujący sposób:
a) listownie na adres: A&G Nieruchomości, 80-034 Gdańsk, ul. Anny Jagiellonki 27/5;
b) przez e-mail: biuro@agnieruchomosci.com;
c) telefonicznie pod numerem: 514-711-030.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług związanych z rynkiem nieruchomości tj.: wycena, pośrednictwo, zarządzanie, doradztwo lub sporządzanie certyfikatów energetycznych, a podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
a) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b) wypełnienie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, wynikających z przepisów prawa, w tym m. in. przepisów prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości w związku z rozliczeniem umowy, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, co jest zgodnie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
c) zachowanie zasad poufności, obsługi, raportowania i archiwizacji dokumentacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, które realizowane są w oparciu o prawnie uzasadnione interesy Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
d) w pozostałych przypadkach, podstawą przetwarzania danych może być Państwa zgoda. Mówi o tym art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jeśli powierzysz mi swoje dane osobowe na podstawie zgody, będę przetwarzać je do czasu, gdy ją odwołasz.

4. Jakie prawa przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
a) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
b) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza Pani/Pana dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
f) prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,
g) prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego: w przypadku, gdy Pan/Pani, że Administrator przetwarza Pani/Pana dane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane do realizacji celu określonego w pkt. 3 powyżej, wyznaczany będzie w oparciu o następujące kryteria:
a) w zakresie realizacji Umowy: termin jej obowiązywania, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez przepisy prawa i archiwizacji dokumentacji lub przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;
b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze dane będą przetwarzane przez okres wypełniania tych obowiązków prawnych, a po tym okresie przez okres wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
c) w zakresie realizacji uzasadnionych interesów Administratora, dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż do pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą zostać:
a) podmioty świadczące usługi obsługi prawnej,
b) podmioty dostarczające korespondencję,
c) podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie utrzymania systemów wykorzystywanych przez Administratora, w tym poczty elektronicznej,
d) podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez Administratora,
e) podmioty wykonujące usługi archiwizacji i niszczenia dokumentacji,
f) organy lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądy, organy ścigania lub instytucje państwowe, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Administrator może powierzyć dane osobowe dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na udokumentowane polecenia, pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa danych osobowych.

7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

8. Dobrowolność przekazania danych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie takich danych jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, nr dowodu osobistego, nr telefonu, adres e-mail, czy danych dotyczących nieruchomości jest niezbędne do zawarcia umowy i jej wykonania. Odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia z Państwem umowy i świadczenia usług w zakresie tj.: wyceny, pośrednictwa, zarządzania, doradztwa lub sporządzania certyfikatów energetycznych nieruchomości. W zakresie realizacji przepisów prawa podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

A&G Nieruchomości  | Grzegorz Giżyński

Biuro

Ul. Anny Jagiellonki 27/5
80-034 Gdańsk

Telefon

+48 514 711 030

Godziny pracy

8:00 - 16:00

Copyright © 2024 | Privacy Policy

Informacja dot. RODO